digital-oscilloscope-40097-2422717

        สำหรับสมาชิกที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีความรู้มาก่อนหรือสามารถที่มีความรู้อยู่แล้ว แต่ต้องการทบทวน ทำความเข้าใจ หรือเพิ่มความรู้ด้านนี้ สามารถเข้ามาเรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ได้ เพราะจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การทำความรู้จักเกี่ยวกับอุแกรณ์ต่างๆ เครื่องมือวัด การใช้เครื่องมือ และการคำนวณทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เนื้อหาในการอบรม

– ทฤษฎีเบี้ยงต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
– อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– วงจรต่างๆที่จำเป็น
– การคำนวณทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
– การใช้เครื่องมือวัด

 

จำนวนที่รับ

– 8 ท่าน/รอบ

สถานที่

– Home of Maker @ ศุนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

– ฟรีสำหรับสมาชิก
– 1500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

เวลาที่จัดอบรม

– 10.00 น. – 17.30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี

– ไม่มี –

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

– ไม่มี –

สิ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสาร คู่มือการอบรม
– อาหารว่าง
– Certificate

สอบถามรายละเอียด สามารถสอบถามรายละเอียดของการอบรมได้ที่ Info@HomeOfMaker.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *