Crowdfunding
นอกจากเราจะเป็นบ้านของเหล่า MAKER แล้ว เรายังมีบริการดีๆสำหรับ MAKER ที่มีผลงานหรือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จนได้ต้นแบบแล้ว ต้องการต่อยอดความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง ผ่านการระดมทุนแบบ Crowdfunding ด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าของเราที่ต้องการให้สิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน ให้คำปรึกษา ตลอดจนนำผลงานเหล่านั้นไปสู่ความสำเร็จสูงสุดต่อไป


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *